Διεπιστημονική STEM διδασκαλία και επιστημονικός γραμματισμός

Η Εκπαίδευση STEM είναι μια σύγχρονη διεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση κατά την οποία οι μαθητευόμενοι καλούνται να διασυνδέσουν γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία των Θετικών Επιστημών (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά) προκειμένου να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Οι μαθητευόμενοι, ασκούμενοι μέσα από τεχνικές διερευνητικής μάθησης και επίλυσης προβλήματος γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιμέρους επιστημονικών πεδίων σε επίπεδο επιστημολογικό, μεθοδολογικό, επιχειρηματολογίας και γλωσσολογικό/ ορολογίας καθώς και πώς αυτά τα χαρακτηριστικά διασυνδέονται κατά τη διεπιστημονική STEM προσέγγιση. Βασικές αρχές και πρακτικές διδασκαλίας αυτής της προσέγγισης θα συζητηθούν στο σεμινάριο.